SMO PONOSNI PARTNER V PROJEKTU AQUAVIVA !

 

POVZETEK PROJEKTA

Z učinkovito ozaveščevalno kampanjo in inovativnimi pristopi želimo v projektu usmeriti pozornost javnosti na izgubo biodiverzitete sladkovodnih ekosistemov. Uporabili bomo vidro (Lutra lutra), karizmatično predstavnico vodnega življenja in povezali biodiverziteto voda z našim ravnanjem z vodnim okoljem. Promovirali bomo nujnost ohranjanja sladkovodnih ekosistemov kot življenjskega okolja različnih vrst pa tudi vira ekosistemskih uslug za človeka. Projekt bo podprl uveljavljanje evropske okoljske politike in naravovarstvene zakonodaje ter izpostavil njun medsebojen vpliv. Ciljni javnosti bomo predstavili načela celostnega upravljanja voda po porečjih in pomen le-tega za ohranjanje vodne biodiverzitete.

 

Cilji projekta:

1. Dvig javne zavesti o pomenu biodiverzitete za naš obstoj s poudarkom na intrinzični vrednosti le-te in s posebnim ozirom na biodiverziteti voda.

2. Izboljšanje odnosa do vodnega okolja in izboljšanje vsakdanjih praks z informacijami, komunikacijo in izobraževanjem na vseh ravneh.

3. Izboljšanje znanja in javne sprejemljivosti za uvajanje evropskih direktiv (Habitatna, Ptičja in Okvirna vodna smernica) v prakso in ilustracija njihovih medsebojnih varstvenih vplivov.

4. Razlaga in podpora instrumentu integriranega upravljanja vodnih virov (IWRM) s pomočjo vidre (Lutra lutra) kot vrhunskega plenilca in ambasadorja sladkovodnih habitatov ter biodiverzitete; s tem bomo prispevali dovolj informacij za odgovorno sodelovanje javnosti pri odločanju o vprašanjih okolja in narave.

5. Razvoj učinkovitega orodja za komunikacijske aktivnosti, potrebne za podporo ciljem kampanje »Countdown 2010 and beyond« za ustavitev upadanja biodiverzitete do 2020 in za podporo ciljem Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR): izboljšanje kakovosti voda v porečju Donave do leta 2015.

 

Ključne informacije za javnost:

Z vidro kot karizmatično in sporočilno vrsto, ambasadorko vodnih habitatov in biodiverzitete, bomo javnosti v obliki sloganov posredovali naslednja sporočila:

Voda je najdragocenejši naravni vir na planetu; pomembna je ne le za človeštvo, temveč tudi za vse druge žive organizme, posebno tiste, ki žive v vodnih habitatih. Pomislimo na to, kadar odpremo pipo.

Biodiverziteta pomeni kakovost življenja. Biodiverziteta vodnih habitatov pomeni kakovost voda.

Celovito upravljanje vodnih virov pomeni življenje za vodne organizme, ki jih predstavlja vidra (Lutra lutra). Vendar je vidra le »vrh ledene gore« vodne biodiverzitete, ki se včasih skriva pod skrivnostno podobo »povodnjaka«.

Kar počnemo pri izviru reke, odseva v njenem izlivu. Sedem kamnov, čez katere naj bi pretekla voda, ne zadošča več, da bi očistili odpadne vode sodobnega človeka in ustavili upadanje biodiverzitete.

 


 

Vodilni partner projekta: Partnerja projekta: Sofinancerja: EU: